Arhive lunare: martie 2019

Hrana de bază pe timpul lungii călătorii de vindecare

Imagini pentru la masa
rul

Am parcurs cu bine prima zi.

Seara, am făcut popas la Casa lui Doamne, ca să ne hrănim. Înainte să ne aşezăm la locurile,

Părintele nostru drag ne-a pus în mâini Rânduiala Pavecerniţei Mari

O găsiţi aici

https://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/ceaslov/pavecernita-mare-79798.html

şi am urmărit textul

Canonul ce Mare este cuprins în rânduiala acestei slujbe, ale Pavecerniţei Mari. Canonul cel Mare are 4 părţi şi se citeşte luni, marţi, miercuri şi joi seara.

Iată îl puteţi scoate la imprimantă

Dă clic pentru a accesa canon-luni.pdf

Dă clic pentru a accesa canon-marti.pdf

Dă clic pentru a accesa canon-miercuri.pdf

Dă clic pentru a accesa canon-joi.pdf

Cu adevărat rugăciunea te hrăneşte!
Cu darul lui Dumnezeu, am trăit şi noi minunea hrănirii cu rugăciunea liturgică.

Rugăciunea este hrana de bază în această anevoiasă călătorie. Avem rugăciunea lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase miluieşte-mă pe mine păcătosul

Avem rugăciunea liturgică din biserică, slujbele Bisericii, multe la număr, care în vremea aceasta se răsfrâng până către seară târziu…

Şi avem şi rugăciuni dragi nouă, cum sunt paraclisele şi acatistele…

Astăzi, am descoperit două

Paraclisul Icoanei Maicii Domnului Îndrumatoarea (21 ianuarie)

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Doamne miluieşte! (de 12 ori)

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeu nostru!

PSALMUL 142

1.Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.

2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.

3. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri.

4. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu.

5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.

6. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat.

7. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.

8. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.

9. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.

10. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.

11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.

12. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Dumnezeu este Domnul si S-a arătat noua. Bine este cuvântat cel ce vine intru numele Domnului. (de 3 ori).

Troparele Paraclisului, Glasul al 4-lea

Să ne închinăm toţi cu evlavie Sfintei Icoane a Îndrumătoarei şi către aceasta din suflet să strigăm: Ca Ceea ce eşti Ajutătoare şi caldă Apărătoare, dă-ne nouă totdeauna ajutorul Tău cel cald, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Maria, şi de toate bolile izbăveşte-ne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile Tale, noi, păcătoşii. Că de nu ai fi stat Tu înainte rugându-Te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi? Nu ne vom depărta de Tine, Stăpână, că Tu izbăveşti pe robii Tăi pururea din toate nevoile.

PSALMUL 50

1.Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta

2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.

3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.

4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.

6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.

7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.

8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.

9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.

10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.

11. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.

12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.

13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.

14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.

19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.

20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu

Cântarea 1-A, glasul al 8-lea

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Tu eşti Apărătoare şi ajutor, Ceea ce eşti plină de Har, Îndrumătoare Maria, celor ce cu credinţă şi cu dragoste caută la grabnica Ta mijlocire, Preacurată!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Maică fiind Izbăvitorului, izbăveşte de toate primejdiile şi greutăţile pe cei care cu credinţă şi cu dragoste cheamă în tot ceasul Numele Tău cel cinstit de Îndrumătoare.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Venit-a Icoana Ta cea minunată din Vatoped prin chemare nevăzută în Sfânta stână a Xenofontului, revărsând nouă Har, Îndrumătoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Tămăduiri izvorăşte în chip minunat tuturor credincioşilor Icoana Ta cea Dumnezeiască, de aceea cântăm Ţie cântare de mulţumire, tot sufletul dreptcredincioşilor!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!

Fiind bolnavi cu trupul şi cu sufletul, cercetării celei Dumnezeieşti şi purtării Tale de grijă învredniceşte-ne Tu, Maica Lui Dumnezeu, ca Ceea ce eşti bună şi Născătoarea Celui Bun.

Cântarea a 3-A

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Doamne, Cel care ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica Ta, întăreşte-mă pe mine întru dragostea Ta, că Tu eşti marginea doririlor şi a credincioşilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Din cer, Fecioară, cu privirea Ta senină, vezi pe cei ce stau la Icoana Ta, Preacurată. Împlineşte, te rugăm, cererile noastre, Născătoare de Dumnezeu, ce Ceea ce eşti Maică Îndurată a Atotţiitorului.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Har şi milă din belşug revarsă Icoana Ta, Preacurată, pe care o numim, Fecioară Îndrumătoare, şi vindecă totdeauna patimile cele netămăduite ale celor ce aleargă la Tine.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Harul Tău cel luminat, care cu adevărat a ieşit în toată lumea din Sfânta Icoană, degrabă întâmpină pe cei ce sunt în primejdii şi dureri, Fecioară Îndrumătoare; pentru aceasta pe Tine Te Lăudăm.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Femeilor neroditoare le dai rod, Preacurată, şi din calea pierzării la Domnul îi călăuzeşti, sub Acoperământul Tău cel sigur, pe cei ce se pocăiesc din inimă, Tu, singură Îndrumătoare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Fiind cuprins de neputinţe cumplite şi de chinurile bolilor, Tu, Fecioară, ajută-ne; cerem ajutorul Tău, Fecioară, că pe Tine Te ştim comoară de tămăduiri neîmpuţinată şi necheltuită, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

CATAVASIE

Izbăveşte din nevoi pe cei ce caută la ajutorul Tău cel Dumnezeiesc, ca Ceea ce eşti Îndrumătoare tuturor, Născătoare de Dumnezeu. Caută cu milostivire, cu totul Lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupurilor noastre şi vindecă durerea sufletelor noastre.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Doamne, Cel care ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica Ta, întăreşte-mă pe mine întru dragostea Ta, că Tu eşti marginea doririlor şi a credincioşilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Din cer, Fecioară, cu privirea Ta senină, vezi pe cei ce stau la Icoana Ta, Preacurată. Împlineşte, te rugăm, cererile noastre, Născătoare de Dumnezeu, ce Ceea ce eşti Maică Îndurată a Atotţiitorului.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Har şi milă din belşug revarsă Icoana Ta, Preacurată, pe care o numim, Fecioară Îndrumătoare, şi vindecă totdeauna patimile cele netămăduite ale celor ce aleargă la Tine.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Harul Tău cel luminat, care cu adevărat a ieşit în toată lumea din Sfânta Icoană, degrabă întâmpină pe cei ce sunt în primejdii şi dureri, Fecioară Îndrumătoare; pentru aceasta pe Tine Te Lăudăm.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Femeilor neroditoare le dai rod, Preacurată, şi din calea pierzării la Domnul îi călăuzeşti, sub Acoperământul Tău cel sigur, pe cei ce se pocăiesc din inimă, Tu, singură Îndrumătoare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Fiind cuprins de neputinţe cumplite şi de chinurile bolilor, Tu, Fecioară, ajută-ne; cerem ajutorul Tău, Fecioară, că pe Tine Te ştim comoară de tămăduiri neîmpuţinată şi necheltuită, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

 (Ectenie pentru cei care se săvârşeşte Paraclisul)

SEDEALNA, Glasul al 2-lea

Ceea ce eşti Rugătoare caldă şi zid nebiruit, izvor de milă şi lumii scăpare, cu dinadinsul strigăm către Tine, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână: Vino degrab şi ne izbăveşte pe noi din nevoi, Ceea ce eşti singura grabnic folositoare!

Izvor de bunătăţi se revarsă din Icoana Ta cea Preacinstită, Fecioară Îndrumătoare, de care noi, apropiindu-ne cu credinţă ne umplem de bucurie sfântă şi vestim tuturor lucrarea minunilor Tale cele multe, Curată.

Cântarea a 4-A

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Auzit-am, Doamne, Taina rânduielii Tale, am înţeles lucrurile Tale şi am Preaslăvit Dumnezeirea Ta!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Icoana Ta cea Preacinstită, Fecioară Stăpână, întărire s-a făcut nouă, robilor Tăi şi izbăvire din primejdii.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Harul Tău vestesc cei izbăviţi din boli şi din necazuri, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoare, că Tu ne întâmpini pretutindeni, Preacurată.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Întărire şi tămăduire dăruieşte celor suferinzi în necazurile vieţii, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoare, ca Ceea ce eşti izvor nesecat al milei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Curăţirea păcatelor noastre şi izbăvire de greşeli cere pentru cei ce aleargă cu credinţă la Acoperământul Tău, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Nădejde, întărire şi zid de scăpare nemişcat câştigându-Te pe Tine, Ceea ce eşti întru tot lăudată, de tot necazul ne izbăvim.

Cântarea a 5-A

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Luminează-ne pe noi, Doamne, cu Poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt! Pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Întinde, Curată, Acoperământul Tău Prealuminos către biserica noastră cea cinstită, care se înfrumuseţează cu Icoana Ta, Îndrumătoare.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Ai auzit glasul celor care cu credinţă se roagă Ţie şi ai vindecat, Îndrumătoare, de boli grele pe cei suferinzi care aleargă la Tine.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Ceea ce singură, în chip minunat, ai purtat pe Dumnezeu în trup, Tu, Îndrumătoare, ne vii în întâmpinare pretutindeni şi celor care cer de la Tine le împlineşti cererile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Arătatu-Te-ai Mănăstirii Xenofontului Laudă Dumnezeiască, şi tuturor creştinilor Îndrumătoare şi mare Apărătoare, şi nouă celor ce te-am aflat si te cinstim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Tămăduieşte, Curată, neputinţa sufletelor noastre, învrednicindu-ne cercetării Tale şi sănătate, cu rugăciunile Tale, dăruieşte-mi!

Cântarea a 6-A

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Rugăciunea mea voi aduce Domnului şi Lui voi spune necazurile mele; că s-a umplut sufletul meu de nevoi şi viaţa mea de iad s-a apropiat, ci ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Bolile cele grele le tămăduieşti şi dăruieşti ajutor cald celor care cer de la Tine, Născătoare de Dumnezeu, Curată Îndrumătoare; de aceea propovăduim

pururea minunile Tale pe care le faci neîncetat.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Mai luminos decât soarele este pretutindeni Acoperământul Tău, Fecioară. Tu vindeci boala cancerului şi dezlegi legăturile nerodirii celor care cer Harul Tău, Cinstită Îndrumătoare.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Pe Tine aflându-Te zid şi Mângâiere Dumnezeiască, biserica noastră se măreşte cu Icoana Ta cea Sfântă, Născătoare de Dumnezeu, Îndrumătoare; pe care tot glasul o laudă ca pe o Păzitoare şi mare scăpare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Prin valurile vieţii la limanul mântuirii duci, Fecioară, ca o Îndrumătoare a tuturor şi Acoperământ, pe cei ce sunt înviforaţi, în primejdii, în dureri şi în necazuri, prin apărarea Ta totdeauna!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Acum zac în patul durerilor şi nu este tămăduire trupului meu; ci mă rog Ţie, Celei Bune, care ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul Lumii şi Tămăduitorul bolilor: Ridică-mă din stricăciunea durerilor!

CATAVASIE

Izbăveşte de nevoi pe toţi cei ce caută la Ajutorul Tău cel Dumnezeiesc, ca Ceea ce eşti Îndrumătoare tuturor, Născătoare de Dumnezeu.

Caută cu milostivire, cu totul Lăudată, Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupurilor noastre şi vindecă durerea sufletelor noastre.

(Ectenie pentru cel pentru care se săvârşeşte Paraclisul)

CONDACUL, Glasul al 2-lea

Îndrumătoarea noastră şi pavăză în toată viaţa eşti, Preacurată; de aceea, de Icoana Ta cea Sfântă apropiindu-ne, strigăm Ţie: Îndrumă-ne pe noi către cele bune!

PROCHIMEN

Pomeni-voi Numele Tău în tot neamul şi neamul!

Ascultă fiică, şi vezi şi pleacă urechea Ta şi uită poporul Tău şi casa părintelui Tău!

Evanghelia

Înţelepciune drepţi!

Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Luca, citire: (I, 39-49, 56)

În zilele acelea, sculându-se Maria, S-a dus în grabă la munte, într-un oraş al lui Iuda şi a intrat în casa lui Zaharia şi S-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele Ei; şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt şi a strigat cu glas mare şi a zis: Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău! Şi de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată, cum a ajuns glasul închinării Tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este Aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse Ei de la Domnul! Atunci a zis Maria: Măreşte suflete al Meu pe Domnul şi se bucură duhul Meu de Dumnezeu, Mântuitorul Meu, că a căutat spre smerenia roabei Sale! Iată, de acum Mă vor ferici toate neamurile, că Mi-a făcut Mie mărire Cel Puternic şi Sfânt este Numele Lui! Şi a rămas Maria împreună cu Elisabeta, ca la trei luni, apoi S-a înapoiat la casa Sa.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Părinte, Cuvinte şi Duhule Sfânt, Treime Sfântă curăţeşte mulţimea greşelilor noastre!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Miluieste-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte toate fărădelegile noastre.

ŞI STIHIRILE ACESTEA, glasul l 4-lea

Îndreaptă-i pe căile pocăinţei, Preacurată, ca o Îndrumătoare, pe cei care se roagă Ţie cu credinţă; şi izbăveşte din nevoi şi din grelele necazuri şi feluritele ispite pe cei ce strigă către ajutorul Tău mântuitor, Pururea Fecioară; că apărarea Ta cea caldă întotdeauna vine în întâmpinare şi mântuieşte de mari primejdii; de aceea vestim, Stăpână, multele Tale minuni.

Preotul zice:

Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta! Cercetează lumea Ta, cu milă şi cu îndurări. Înalţă fruntea creştinilor ortodocşi şi trimite peste noi milele Tale cele bogate! Pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu folosirile cinstitelor Puteri Cereşti, cele fără de trup; cu rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc Înaintemergătorul şi Botezătorul Ioan; ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; ale celor între Sfinţi, Părinţii noştri, mari dascăli şi Ierarhi:Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur, Atanasie cel Mare, Chiril, Nicolae al Mirelor Lichiei şi Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni; ale Sfinţilor, măriţilor, bunilor biruitori Mucenici; ale cuvioşilor de Dumnezeu purtători Părinţii noştri: Grigorie Decapolitul, Nicodim cel Sfinţit şi Dimitrie cel Nou; ale Sfinţilor şi Drepţilor Dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana; ale Sfântului (N) a cărui pomenire o săvârşim astăzi şi pentru ale Tuturor Sfinţilor, rugămu-ne Multmilostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoşii, şi ne miluieşte!

Doamne miluieşte! (de 12 ori) si apoi ecfonisul: Cu mila si cu îndurarile şi cu iubirea de oameni…

Cântarea a 7-A

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Tinerii, care au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Întâmpinându-i pe toţi cu Harul Tău cel Dumnezeiesc, Îndrumătoare Fecioară, vindecă toate bolile şi tot necazul şi veseleşte pe cei ce cântă: Dumnezeul părinţilor noştri, nine eşti cuvântat!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Tot glasul vesteşte minunile Tale, Îndrumătoare, că îi ajuţi degrabă pe toţi şi veseleşti pe cei ce-Ţi cântă: Bucură-Te, Fecioară Curată, Apărătoarea noastră!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

 Sfânta Ta Icoana sfinţeşte pe cei ce cad la ea cu credinţă; căci pătrunsă de lumina cea nematerialnică a Harului Tău cel bogat, conduce tainic către Lumină pe cei care Te laudă pe Tine, Fecioară.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Tu, Fecioară Îndrumătoare, dezlegi nerodirea femeilor şi sfinţeşti şi îndrepţi către calea pocăinţei, cu apărarea Ta caldă, pe cei care sunt greu robiţi de stăpânirea vrăjmaşului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

De neputinţele trupeşti şi de păcatele sufleteşti, pe cei care vin cu dragoste către Acoperământul Tău cel Dumnezeiesc, învredniceşte-i să fie tămăduiţi, Născătoare de Dumnezeu, Care ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos!

Cântarea a 8-A

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Nu trece cu vederea pe cei care au trebuinţă ajutorul de la Tine, Fecioară, care cântă şi Te preaînalţă întru toţi vecii!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Obştea Sfântului Xenofont are Icoana Ta cea Dumnezeiască, Îndrumătoare, pentru aceea măreşte purtarea Ta de grijă. Iar noi, cinstita biserica ta, Îţi mulţumim Ţie şi Te preaslăvim, ca pe Apărătoarea noastră, avându-Te pe Tine Ocrotitoare şi Bisericii Păzitoare.

 Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Izbăveşte, Fecioară, din necazuri şi din primejdii pe cei care Te cheamă cu tot sufletul, că Tu eşti Apărătoarea noastră.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Izbăvindu-ne din boli prin Harul Tău Dumnezeiesc, prin neîncetate faceri de minuni primate de la Izvorul ceresc şi binecuvântat al acestei Icoane Îndrumătoare, aducem Ţie cu credinţă cântare de mulţumire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Biserica Ta cea Sfântă, Fecioară, care se închină cu credinţă Icoanei Tale celei Dumnezeieşti, acoper-o şi păzeşte-o de ispitele cele fără de număr.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Tu izgoneşti asuprirea şi năvălirea patimilor, Fecioară; pentru aceea Te lăudăm întru toţi vecii!

IRMOSUL

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii! Pe Împăratul Ceresc pe Care Îl laudă Oştile Îngereşti, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Cântarea a 9-A

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărturisim pe Tine, Fecioară Curată, noi cei izbăviţi prin Tine, slăvindu-Te cu Cetele cele fără de trup.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Dăruind tămăduiri din belşug in viaţa noastră şi întâmpinând pretutindeni pe cei care Te cheamă, Te-ai făcut, Fecioară, pricină de laudă a tot neamul.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!

Biserica Ta cea Sfântă şi pe toţi creştinii care într-un suflet strigă către Tine, Fecioară, păzeşte-i nevătămaţi de toată vrăjmăşia si necazul.

Binecuvântăm pe Tatăl pe Fiul şi pe Sfântul Duh Dumnezeu!

Fă cerească mintea noastră cu iubirea Fiului Tău, Fecioară, şi îndrumă-ne întotdeauna spre căile pocăinţei, ca o Îndrumătoare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

De Sus nu ne părăsi, trimiţând darurile bunătăţii Tale celei multe, celor ce Te măresc cu inimă neîndoită.

CATAVASIE

O, Prealuminate Nor, Maica Lui Dumnezeu, pe cei care se luptă cu noi surpă-i cu dreapta Ta cea stăpânitoare şi puternică, celor care sunt în necazuri  le ajută, pe cei asupriţi îi mântuieşte şi dezleagă de păcate pe cei care se roagă Ţie, că toate le poţi câte le voieşti!

Şi îndată cântăm:

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, pe tine Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea Fericită şi Preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai Cinstită decât Heruvimii şi mai Mărită fără de asemănare decât Serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim!

Urmează:

Cu Dumnezeiască dragoste, ne asculţi de-a pururi cererile noastre, iar  binefacerile, în chip tainic şi minunat, se revarsă asupra celor ce O cinstesc, de aceea Te lăudăm şi Te mărim, Îndrumătoare. Din  Icoana Ta izvorăsc în chip tainic si  minunat tămăduiri nenumărate ; cei aflaţi in suferinţe primesc grabnica vindecare, tinerii sunt izbăviţi din cursele vrăjmaşului si toţi creştinii dobândesc har binecuvântat; pentru acestea tot glasul vesteşte harul Tău, lăudând minunile tale, Îndrumătoare.

Cine va cânta purtarea Ta de grijă şi Harul Tău, pe care le ai pentru toţi, Maica Lui Dumnezeu, că dai rod pântecelor neroditoare şi opreşti zăduful tuturor patimilor.

Bucură-Te Dumnezeiască Biserică a Maicii Domnului, ce ai în sânurile tale Icoana cea Preacinstită; de aceea Te laudă toată lumea, Născătoare de Dumnezeu, împărtăşindu-se da darurile Tale.

Cu îndurare vezi, Îndrumătoare, pe cei ce stau la Icoana Ta cea Cinstită şi împlineşte cererile tuturor, Fecioară Îndrumătoare.

Mute să fie buzele păgânilor celor care nu se închină Cinstitei Icoanei Tale, cea zugrăvită de Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, ceea ce se cheamă Povăţuitoarea.

Pe cei ce caută cu credinţa la Acoperământul Tău, Îndrumătoare Maria, şi pe cei care strigă cu credinţă Numele Tău cel Dumnezeiesc, păstrează-i nevătămaţi de dureri şi de necazuri.

Toate Oştile Îngereşti, Înaintemergătorul Domnului, Cei Doisprezece Apostoli şi Toţi Sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi! (de 3 ori)

Troparul Preasfintei Îndrumătoare (glas 1):

Icoanei Tale celei sfinte, numită Îndrumătoarea, închinându-i-ne acum cu multă credinţa, te lăudăm, Curata Fecioara, caci ea ne-a  fost adusa in chip minunat, revărsând către noi minunile tale si izbăvindu-ne din toate nevoile; de aceea cu dragoste strigăm: Slava milostivirii tale, Curată! Slavă pavezei tale! Slavă purtării tale de grijă, Una Prealăudata!

Al doilea Tropar al Preasfintei Îndrumătoare:

Pe cei ce caută cu credinţă la Acoperământul tău cel minunat si la apărarea ta cea caldă, Fecioara Îndrumătoare, Maica lui Hristos Dumnezeu, scapă-i din toata boala şi nevoia şi toate necazurile şi încercările; că toţi către tine îndreptăm privirile şi chemăm cu credinţă numele tău cel preasfânt, Stăpână.

Condacul Îndrumătoarei:

Lăudam minunile Fecioarei, pe care in chip minunat le-ai făcut pretutindeni si Icoanei celei Prea-curate numita Îndrumătoarea, pe care o avem spre pavăza şi acoperământ, ne închinăm strigând: Bucura-te, Maică Preacurată.

Ectenie

Miluieşte-ne pe noi, Doamne Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte!

Doamne miluieşte! (de 3 ori)

Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna-sporire şi chivernisire a robilor Lui Dumnezeu (N) şi pentru ca să li se ierte lor toată greşala cea de voie şi cea fără de voie.

Doamne miluieşte! (de 3 ori)

Preotul: Încă ne rugăm să fie păzit sfânt locaşul acesta, ţara aceasta, oraşul acesta şi toate oraşele şi satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră, şi de războiul cel dintre noi; ca Milostiv, Blând, Lesne-Iertător să ne fie nouă Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, şi să-Şi întoarcă toată mânia care se porneşte asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de îngrozirea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, şi să ne miluiască pe noi!

Doamne miluieşte! (de 40 ori)

Auzi-ne pe noi, Doamne Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare departe şi, Milostive Stăpâne, Milostiv fii nouă, pentru păcatele noastre şi ne miluieşte pe noi!

Doamne miluieşte! (de 3 ori)

Preotul zice ecfonisul: Că milostiv şi iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi înălţăm, Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Rugăciune de mulţumire către Maica Domnului Îndrumătoarea:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Maica Preacurată, Îndrumătoare a vieţii noastre, iţi mulţumim pentru toată dragostea şi ocrotirea care se revarsă asupra celor ce se închină în faţa Icoanei Tale făcătoare de minuni. Primindu-te ca pe un dar desăvârşit, te-am aflat pe tine milostivă apărătoare sufletelor noastre şi primitoare a rugăciunilor care se înalţă din inimile cele curate ale creştinilor de pretutindeni. Durerile şi neîmplinirile vieţii ne-au adus şi pe noi lângă mila ta cea sfântă, făcându-ne să-ţi cerem, cu lacrimi fierbinţi, ajutorul tău cel binecuvântat, iar prin rugăciunile tale săvârşite in ceruri, noi am primit o mulţime de bucurii duhovniceşti. Deci şi acum te rugăm, o, Maică Preamilostivă, Fecioară Preacurată, revarsă harul tău către toţi cei ce sunt nefericiţi şi trimite-le mângâiere şi alinare sfântă. Dăruieşte tinerilor care te cheamă în ajutor, să-şi găsească însoţire curată pe drumul vieţii; femeilor neroditoare să primească darul naşterii de prunci; celor ce sunt în şcoli, înţelepţire; bolnavilor aflaţi în suferinţe, ridicare din nevoi şi nouă tuturor să căutăm, mai întâi, să dobândim izbăvirea de păcate, linişte sufletească şi un loc în Împarăţia Cerurilor, acolo unde este neîncetată dragoste şi bucurie dumnezeiască. Prin mijlocirile tale cele binecuvântate, ajută-ne să dobândim un loc în Patria Cerească şi să slăvim neîncetat pe Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Acatistul Maicii Domnului – Grabnic-Ajutătoare

Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Slava Ţie, Dumnezeul nostru, Slava Ţie! Slava Ţie, Dumnezeul nostru, Slava Ţie! Slava Ţie, Dumnezeul nostru, Slava Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăteşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile

noastre, Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împăraţia Ta, fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dăne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Troparul

Către Născătoarea de Dumnezeu să alergăm toţi cei ce suntem în necazuri – nenorociri, nevoi – şi să cădem înaintea Sfintei sale icoane cu credinţă zicând din adâncul sufletului: Auzi grabnic rugăciunea noastră, Fecioară ceea ce te-ai numit “Grabnic ajutătoare” – căci, pe tine, noi, robii tăi te avem întru nevoi gata ajutătoare.

Condacul 1:

Alesei dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei celei ce ia în grabă aminte la rugăciunile celor smeriţi şi revarsă râuri de vindecări asupra credincioşilor de la icoana sa cea Sfântă, aducem cântare de mulţumire! Iară tu – Apărătoarea cea mult milostivă apleacă-te cu bună voinţă către glasurile noastre cele de laudă şi din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei ce strigăm spre tine: Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Icosul 1:

Cetele îngerilor cu smerenie iţi slujesc şi toate puterile cereşti cu cântări neîncetate te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca pe ceea ce ai născut pe Împăratul îngerilor – Hristos Dumnezeul nostru!

Iar noi, păcătoşii, îndrăznind a te urma şi nepricepându-ne după vrednici a te preamări, cu smerenie înţeleaptă iţi zicem:

Bucură-Te, sălaş al Dumnezeirii celei apropiate; Bucură-Te, mirarea cea neîncetată a îngerilor; Bucură-Te, masă Sfântă care ne hrăneşti cu pâinea vieţii; Bucură-Te, măslin cu rod bun, care cu untdelemnul milostivirii ungi inimile noastre; Bucură-Te, comoară nesecată a dumnezeieştilor daruri; Bucură-Te, rău pururea curgător al minunilor; Bucură-Te, apărătoarea celor obidiţi; Bucură-Te, mângâierea celor întristaţi; Bucură-Te, ajutătoarea celor ce sunt în nenorociri; Bucură-Te, vindecătoarea celor bolnavi; Bucură-Te, întăritoarea celor slăbănogi; Bucură-Te, slobozitoarea celor robiţi; Bucură-Te,prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 2:

Văzând nesecată milostivirea Ta, Stăpână, şi mulţimea minunilor Tale pe care le-ai arătat şi le arăţi prin

Sfintele Tale icoane care ca nişte stele de Dumnezeu luminate ai înfrumuseţat toată lumea ortodoxă – te rugăm pe tine cu dragoste ceea ce ai înălţat neamul omenesc prin bunăvoinţa Ta şi ne închinăm Prea Cinstitului Tău Chip, cântând Fiului Tău Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:

Arătând înţelepciunea cerească, Născătoare de Dumnezeu, ai benevoit a hotărî prin sorţii pământeşti să

proslăveşti icoana Ta de la Sfântul Munte Athos pe care însăţi – Grabnică ajutătoare – ai numit-o prin glas Dumnezeiesc care s-a auzit de la dânsa, pentru ca toţi văzând-o, cu cântări să Te laude aşa:

Bucură-Te, Maică milostivă faţă de noi toţi înaintea lui Hristos; Bucură-Te, locaş al Duhului Sfânt; Bucură-Te, arătarea dragostei lui Dumnezeu faţă de oameni; Bucură-Te, înălţarea neamului omenesc; Bucură-Te, palat luminos al lui Dumnezeu Cuvântul; Bucură-Te, ceea ce eşti mai mare decât Sfânta Sfintelor; Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Mielul lui Dumnezeu; Bucură-Te, ceea ce ne-ai crescut spicul vieţii; Bucură-Te, păstrătoare de aur a mâncării celei nepieritoare; Bucură-Te, hrănitoarea Hrănitorului lumii; Bucură-Te, ce prin mijlocirea Ta nădăjduim a ne mântui; Bucură-Te, care prin rugăciunile Tale aşteptăm a primi moştenirea cerească; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 3:

Văzând cu putere dumnezeiască pe trapezarul Nil de la mănăstirea Dohiaru, cel ce umbla cu necuviinţă înaintea Sfintei Tale icoane l-ai pedepsit cu orbirea şi slăbănogirea, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca nimeni să nu îndrăznească a defăima chipul Sfintei Tale icoane, pe care cu o arvună a binevoirii Tale, cu milostivire ai dăruit-o întregului Munte Sfânt al Athosului pentru ca toţi locuitorii lui, cu glasuri cuvioase, să cânte Celui ce s-a născut din Tine, Dumnezeu Cuvântul: Aliluia!

Icosul 3:

Având nemărginită iubire de oameni, răscumpăraţi prin sângele Fiului Tău şi Dumnezeul Nostru, Stăpână prea bună, pocăinţa trapezarului Nil ai primit-o cu milostivire şi i-ai dăruit vindecare de orbire şi slăbănogire,pentru ca neîncetat să-Ţi slujească Ţie şi să aducă rugăciuni neîncetate înaintea icoanei Tale vindecătoare zicând aşa: Bucură-Te, odrăslirea Sfântă a lui Ioachim şi Ana; Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Cel ce a sfărâmat capul şarpelui celui de demult; Bucură-Te, cea prea binecuvântată între femei; Bucură-Te, ceea ce ai născut mai presus de fire pe Mântuitorul sufletelor noastre; Bucură-Te, ceea ce ai unit fecioria şi naşterea; Bucură-Te, ceea ce între amândouă acestea Te-ai păstrat fără prihană; Bucură-Te, ceea ce eşti marea minune a lumii întregi; Bucură-Te, mirarea tuturor neamurilor pământului; Bucură-Te, îndreptarea celor ce greşesc; Bucură-Te, întărirea în facerea de bine a celor ce păcătuiesc; Bucură-Te, pedepsitoare care nu ţii minte răul, nerăzbunătoare-o; Bucură-Te, întelepţitoare cu inima bună; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 4:

Scăpând de furtunile vieţii şi adăpostindu-se în limanul lin al mântuirii, Muntele Athos, cei adunaţi acolo aflau mângâiere bine făcătoare şi ajutor dumnezeiesc de la Sfânta Ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, de la care izvorăsc raze de minuni şi râuri de milostiviri nesecate. Pentru aceasta toţi aceia care în pustiurile Athosului voiesc să dobândească mântuire preamărind îndurările Tale de Maică, cu mulţumire cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

Auzind glas Dumnezeiesc de la Sfânta Ta icoană, Stăpâna, trapezarul Nil Te-a cunoscut a fi grabnică

ajutătoare a tuturor care cu credinţă şi cu dragoste aleargă către făcătorul de minuni Chipul Tău şi primind de la El întelepţire în nepăsările lor şi luminarea ochilor lor sufleteşti, strigă Ţie din tot sufletul cu mulţumire:

Bucură-Te, ceea ce prin pedeapsă vremelnică înţelepteşti pe cei nepăsători; Bucură-Te, ceea ce primeşti cu milostivire pocăinţa de la cei ce păcătuiesc; Bucură-Te, ceea ce îndrumezi pe calea îndreptării pe cei rătăciţi; Bucură-Te, ceea ce îndreptezi cu milostivire rănile păcatelor noastre sufleteşti; Bucură-Te, ceea ce cu dragoste dojeneşti pe cei ce stăruie în nepăsare; Bucură-Te, ceea ce prin amarul suferinţelor trupeşti îi izbăveşti de chinurile veşnice; Bucură-Te, ceea ce potoleşti valurile şi frământările patimilor; Bucură-Te, ceea ce întinzi o mana de ajutor celor ce se prăpădesc; Bucură-Te, nădejdea celor fără nădejde; Bucură-Te, bucuria celor întristaţi; Bucură-Te, îmbrăcămintea celor goi; Bucură-Te, ocrotirea celor orfani; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 5:

Auzind vieţuitorii mănăstirii Dohiaru cuvintele Tale cele insuflate de Dumnezeu, ţi-au zidit Ţie – Grabnică ajutătoare – o biserică lângă Arhondaric, unde se afla icoana Ta făcătoare de minuni, Prea Curată Fecioară şi care mângâie pe toţi credincioşii cu semnele milelor Tale. De aceea nu ne lipsi nici pe noi smeriţii, care după datorie Te lăudam şi cântam Făcătorului de minuni Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5:

Văzând râurile de minuni ce se revarsă de la Sfânta Ta icoana – Grabnic ajutătoare – toţi vieţuitorii Muntelui Athos aleargă la ea pentru închinare! Iară Tu, Maica Domnului, tuturor le dai după trebuinţa fiecăruia, neîmpuţinat, darurile milostivirii Tale, îndemnându-i pe ei cu mulţumire să-Ţi cânte Ţie:

Bucură-Te, Maica milostivirii şi a îndurărilor; Bucură-Te, masa însufleţită a Atotţiitorului; Bucură-Te, ceea ce L-ai împreunat cu trup pe Fiul lui Dumnezeu; Bucură-Te, cămara zămislirii celei fără de sămânţă; Bucură-Te, ceea ce ai întrupat pe Cel fără de trup; Bucură-Te, ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu oamenii; Bucură-Te, privelişte prea dorită a celor cuvioşi; Bucură-Te, bucuria dumnezeiască a postitorilor; Bucură-Te, veselia liniştită a pustnicilor; Bucură-Te, nădejdea puternică a monahilor; Bucură-Te, ceea ce biruieşti legiunile de demoni; Bucură-Te, ceea ce ruşinezi pe vrăjmaşii mântuirii oamenilor; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti Condacul 6:Muntele Athosului propovăduieşte milele şi minunile Tale, Prea Binecuvântată Maică a Domnului nostru şi luminat se înfrumuseţează cu mulţimea icoanelor tale, printre care icoana Ta numită “Grabnic Ajutătoare”, ca o lună plină străluceşte cu raze de minuni, luminând sufletele noastre cu mulţimea darurilor Dumnezeieşti şi făcându-ne pe noi să cântam, mărind pe Dumnezeu Cel în Treime, Cel ce Te-a proslăvit pe Tine: Aliluia!

Icosul 6:

Prin icoana Ta, Prea Cinstită Marie, Născătoare de Dumnezeu, strălucit-ai lumina mântuirii tuturor celor

care rătăcesc în întunericul păcatelor şi al patimilor, şi pe acesta ai numit-o: Grabnica ajutătoare pentru ca cei ce se roagă înaintea ei cu credinţa şi umilinţa sufleteasca, să-Ţi cânte Ţie:

Bucură-Te, fulger care luminezi sufletele; Bucură-Te, tunet care înfricoşezi pe cei ce se leapădă de Tine; Bucură-Te, adăpostirea lina a celor obosiţi de zbuciumul marii vieţii; Bucură-Te, liman neînviforat al celor ce sunt tulburaţi de valurile patimilor; Bucură-Te, propovăduirea spre curăţia sufletească a celor tineri; Bucură-Te, acoperământ şi apărare a fecioriei; Bucură-Te, ceea ce înmoi împietrire a inimii; Bucură-Te, ceea ce minunat încălzeşti răceala sufletului; Bucură-Te, ceea ce pe calea mântuirii îndreptezi pe cei credincioşi; Bucură-Te, ceea ce-i îndreptezi de la calea pieirii pe cei ce se pocăiesc; Bucură-Te, mijlocitoarea noastră înaintea Fiului lui Dumnezeu; Bucură-Te, ceea ce neîncetat Îl rogi să ne miluiască pe noi păcătoşii; Bucură-Te,prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 7:

Vrând să araţi marea Ta iubire faţă de neamul omenesc, Născătoare de Dumnezeu, Prea Bună ai ales Muntele Athosului unde ai înmulţit locaşurile monahiceşti, ca toţi cei ce sunt înviforaţi de deşertăciunile lumeşti să poată afla acolo liman lin şi binefăcător pentru mântuire şi ajutaţi de Tine să se învrednicească de moştenirea cerească şi să cânte, împreună cu Sfinţii, Prea Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 7:

Semne noi ale milostivirii Tale ai arătat, Stăpână, prin minunata proslăvire a Sfintei Tale icoane – Grabnică ajutătoare – nu numai monahilor din Muntele Athos, ci şi tuturor drept slăvitorilor creştini care cu evlavie cinstesc chipul acestei icoane a Ta, ca toţi să-Ţi cânte:

Bucură-Te, Maica Dumnezeului Nostru; Bucură-Te, ceea ce înainte şi după naştere eşti Fecioară; Bucură-Te, ceea ce pe Tine Te fericesc toate neamurile; Bucură-Te, ca Ţi-a făcut Ţie mărire Cel Puternic; Bucură-Te, ca a căutat spre smerenia Ta, Domnul; Bucură-Te, ca a binevoit asupra bunătăţii Tale, Împăratul împăraţilor; Bucură-Te, fiica binecuvântată a Tatălui Ceresc; Bucură-Te, Născătoarea cea fără o cunoaştere bărbătească a Fiului Celui mai înainte de veci; Bucură-Te, primitoare neprihănită a Duhului Sfânt; Bucură-Te, comoara tămăduitoare a Harului Dumnezeiesc; Bucură-Te, înfrumuseţare a lumii de sus; Bucură-Te, apărătoarea lumii de jos; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 8:

Călători şi trecători suntem noi pe pământ şi, după cuvântul Apostolului, neavând aici cetate stătătoare pentru a locui, către cine vom alerga, Stăpână, în mâhnirile şi necazurile noastre, dacă nu către Tine, Prea Bună! Nu ne îndepărta pe noi Maica lui Dumnezeu! Nu ne spune nouă: nu vă cunosc pe voi din pricina păcatelor voastre, ci miluieşte-ne pe noi cei singuratici şi lipsiţi de ajutor şi primeşte-ne în veşnicele locaşuri – Adăpostitoarea noastră – ca noi cu bucurie să cântam întru slava cerească Împăratului Ceresc, Hristos: Aliluia!

Icosul 8:

Tuturor credincioşilor le este mângâietor a privi spre icoana Ta, Prea Sfântă Stăpână, în care Te vedem ţinând în braţe pe Pruncul cel mai dinainte de veci, pe Domnul nostru Iisus Hristos, căruia ne închinăm cu umilinţă, ca Ziditorului şi Dumnezeului nostru, iar Ţie, adevăratei Născătoare de Dumnezeu, cu umilinţă Îţi zicem: Bucură-Te, pururea Fecioară, care ai fost învrednicită de buna vestire a Arhanghelului Gavril; Bucură-Te, mireasă pururea Fecioară; Bucură-Te, Maica Luminii celei prea înalte, care luminezi sufletele tuturor; Bucură-Te, tron însufleţit al Ziditorului cerului şi al pământului; Bucură-Te, porumbiţă blândă; Bucură-Te, mieluşeaua fără de prihană; Bucură-Te, pahar care reverşi bucurie; Bucură-Te, vas nesecat al apei vieţii celei fără de moarte; Bucură-Te, chivot al mirului celui bine mirositor al lui Iisus Hristos; Bucură-Te, căci prin Tine duhoarea patimilor noastre se îndepărtează; Bucură-Te, căci prin Tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu; Bucură-Te, căci prin Tine ne-am învăţat a ne închina Dumnezeului în Treime; Bucură-Te,prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 9:

Toate neamurile Te fericesc pe Tine după cuviinţă, Născătoare de Dumnezeu, căci de la răsărit până la apus este lăudat numele Tău! Iară vieţuitorii Muntelui Athos, Te socotesc pe Tine a fi Acoperitoarea lor, căci locul acelal-ai însemnat printr-o deosebită bunăvoinţă, săvârşind mulţime de minuni şi revărsând milele Tale cele bogate asupra celor ce sălăşluiesc acolo, ca ei cu mulţumire să cânte prin Tine, lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

Înţelepţii cei mândrii de înţelepciunea lor nu pot să priceapă taina pururea Fecioriei Tale, Născătoare de Dumnezeu, nici nu pot să lămurească puterea făcătoare de minuni ce se revarsă de la prea cinstitele Tale icoane, spre tămăduirea celor suferinzi şi spre orice folos sufletesc sau trupesc pentru oameni! Iară noi, mărturisindu-te pururea Fecioară cu toată credinţa şi fără de îndoială, ne închinăm icoanei Tale Sfinte şi Îti zicem acestea: Bucură-Te, auzirea cea cu îndoială celor necredincioşi; Bucură-Te, lauda cea de cinste a celor credincioşi; Bucură-Te, ceea ce din pântece curat pe Hristos fără de întinăciune L-ai născut; Bucură-Te, ceea ce în timpul naşterii cheile fecioriei nu le-ai sfărâmat; Bucură-Te, Maică şi Fecioară, Prea Binecuvântată; Bucură-Te, Născătoare de Dumnezeu proslăvită; Bucură-Te, lauda fecioarelor; Bucură-Te, bucuria neîncetată a maicilor; Bucură-Te, Una fără de prihană şi Una între femei; Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Cel Făgăduit – Zdrobitorul capului şarpelui; Bucură-Te, ceea ce ai izbăvit de osânda veche pe strămoşii cei căzuţi; Bucură-Te, ceea ce prin naşterea Ta ai deschis oamenilor Raiul cel închis; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti! Condacul 10:Lucrând la mântuirea oamenilor iubitori de Hristos ai binevoit Născătoare de Dumnezeu, să alegi Muntele Athosului, pentru a fi locuit de monahi şi ai zis prin vedenie primului pustnic al Athosului, prea cuviosului Petru:“Sa fie muntele acesta totdeauna locuinţa monahilor”, mângâindu-l cu făgăduinţă bună că vei fi ajutătoarea tuturor celor ce îşi vor petrece viaţa acolo în chip minunat plăcut lui Dumnezeu, dăruindu-le cele de cuviinţă şi izbăvindu-l de toate necazurile ca neîncetat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:

Zid de apărare eşti Fecioară pentru toţi monahii drept credincioşi, păstrătorii fecioriei şi a curăţiei! Pentru aceasta ai hotărât ca Muntele Athos ales de Tine, să fie neprimitor femeilor, ca locuitorii monahi să vieţuiască acolo fără ispita păcatului, punându-şi în Tine singură lor nădejde de mântuire, după Dumnezeu, şi să cânte Ţie unele ca acestea: Bucură-Te, floare neveştejită a curăţiei; Bucură-Te, crin câmpenesc al curăţiei; Bucură-Te, sfeşnic purtător de lumina cerească care luminezi pe râvnitorii curăţiei; Bucură-Te, scriptură a înţelepciunii Dumnezeieşti, care înţelepţeşti pe păstrătorii fecioriei; Bucură-Te, mijlocitoarea mântuirii pentru monahii ce îşi petrec viaţa după Dumnezeu; Bucură-Te, acoperitoarea şi apărătoarea locuitorilor şi pustnicilor Muntelui Athos; Bucură-Te, ceea ce reverşi bucurie binefăcătoare în inimile iubitoare de Dumnezeu; Bucură-Te, ceea ce dai mângâiere duhovnicească sufletelor celor amărâte; Bucură-Te, hrănitoarea cea bună a fecioarelor şi a orfanilor celor fără de mamă; Bucură-Te, ceea ce Dragostea Mirelui Celui fără de moarte îndulceşti cetele cele feciorelnice; Bucură-Te, puternică ajutătoare în greaua luptă cu patimile trupeşti; Bucură-Te, neadormită supraveghetoare a aşezămintelor celor monahiceşti; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 11:

Smerita noastră cântare ce Ţi-o aducem din plinătatea dragostei şi a osârdiei, n-o trece cu vederea, Prea Curată, şi nu Te întoarce de la noi, cei întinaţi cu multe păcate, şi ajută-ne nouă Prea Bună, să ne curăţim prin pocăinţă şi să sporim în viaţă curată şi plăcută lui Dumnezeu, avându-te pe Tine ajutătoare şi îndrumătoare în stăruinţă ca, după vrednicie şi dreptate, să putem a cânta Domnului: Aliluia!

Icosul 11:

Sfânta Ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, neclintit străluceşte prin razele minunilor tale şi pe toată lumea o luminează, gonind toată lucrarea vrăjmaşă cu puterea lui Dumnezeu ce se revarsă de la ea! Pentru aceasta ne bucurăm şi noi păcătoşii având un astfel de zălog al Bunăvoinţei Tale faţă de noi. Grabnică ajutătoare cu mulţumire strigăm Ţie: Bucură-Te, raza a soarelui ce nu apune; Bucură-Te, aurora zilei cele neînserate; Bucură-Te, ceea ce ai răsărit dimineaţa mântuirii noastre; Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Mirele cel fără de moarte al sufletelor noastre; Bucură-Te, ceea ce împlineşti dorinţele noastre cele plăcute lui Dumnezeu; Bucură-Te, ceea ce în scârbe şi în necazuri te grăbeşti spre ajutorul nostru în bine; Bucură-Te, Rai închipuit de minte, plin de mângâiere duhovnicească; Bucură-Te, ceea ce din plinătatea Ta şi nouă ne izvorăşti picături de mângâiere; Bucură-Te, ceea ce răcoreşti văpaia patimilor noastre; Bucură-Te, ceea ce cu osârdie dai o binefăcătoare stare sufleteasca celor ce o caută; Bucură-Te, ceea ce mult iubeşti pe toţi cei în curăţia fecioriei vieţuiesc; Bucură-Te, ceea ce prin vise şi vedenii cercetezi pe aleşii lui Dumnezeu; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 12:

Harul lui Dumnezeu care sălăşluieşte în Sfânta Ta icoană, numită de Tine – Grabnică ajutătoare – Stăpână,atrage către ea pe toţi cei întristaţi şi împovăraţi şi nu deşerţi se întorc ei de la acest izvor al milelor şi îndurărilor Tale Născătoare de Dumnezeu! în scârbe – bucurie, în năpaste – apare, în boli – vindecare fără plată primind de la făcătorul de minuni chipul Tău, Prea Bună Sfântă Născătoare de Dumnezeu, şi cu mulţumire cânta datatorului de bine Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:

Cântând minunile Tale, Stăpână, şi mare mila Ta faţă de neamul omenesc, ştim ca nevrednici suntem să Te preamărim pe Tine, ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără asemănare decât Serafimii, dar nădăjduind spre nemărginită milostivirea Ta, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, cu smerenie aducem Ţie cântările acestea:

Bucură-Te, adăpostirea lină a celor care se nevoiesc în bună cinstire;

Bucură-Te, prea dulce convorbire a celor tăcuţi;

Bucură-Te, bucurie binefăcătoare a celor ce vieţuiesc prin munţi şi prin pustietăţi; Bucură-Te, tainica întelepţire a robilor lui Dumnezeu ce în taină locuiesc în lumea aceasta; Bucură-Te, împăcarea cu Dumnezeu a păcătoşilor ce se pocăiesc; Bucură-Te, conducătoarea cea mai mare a Muntelui Athos; Bucură-Te, ceea ce acolo l-ai luminat pe Petru, iubitorul de posturi, prin vedenia Ta; Bucură-Te, ceea ce l-ai dăruit cu multe binefaceri pe Atanasie cel înţelepţit de Dumnezeu prin arătarea Ta; Bucură-Te, ceea ce mulţi cuvioşi ai Athosului l-ai proslăvit cu slavă cerească; Bucură-Te, ceea ce locuitorilor muntelui aceluia o deosebită dragoste le-ai arătat; Bucură-Te, vindecătoarea fără plată a trupurilor noastre; Bucură-Te, călăuzitoarea sufletelor noastre către Împărăţia cea prea înaltă; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

O! Cea de toţi cântată Maică, ceea ce te-ai numit Grabnică Ajutătoare, întru icoana Ta, Născătoare de Dumnezeu, Marie! Primeşte cu milă această putină rugăciune a noastră, pe care ţi-o aducem cu osârdie, cu credinţă şi cu dragoste, şi roagă pe Treimea cea pururea închinată, să ne izbăvească de gheena cea de foc, de întunericul cel de nepătruns şi de munca cea veşnică! Ca prin mijlocirea Ta să moştenim Împărăţia Cerurilor şi să ne învrednicim cu Sfinţii a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi se zice iarăşi Icosul 1:

Cetele îngerilor cu smerenie îţi slujesc şi toate puterile cereşti cu cântări neîncetate te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca pe ceea ce ai născut pe Împăratul îngerilor – Hristos Dumnezeul nostru! Iar noi, păcătoşii, îndrăznind a te urma şi nepricepându-ne după vrednici a te preamări, cu smerenie înţeleaptă îţi zicem:

Bucură-Te, sălaş al Dumnezeirii celei apropiate; Bucură-Te, mirarea cea neîncetată a îngerilor; Bucură-Te, masă Sfântă care ne hrăneşti cu pâinea vieţii; Bucură-Te, măslin cu rod bun, care cu untdelemnul milostivirii ungi inimile noastre; Bucură-Te, comoară nesecată a dumnezeieştilor daruri; Bucură-Te, râu pururea curgător al minunilor; Bucură-Te, apărătoarea celor obidiţi; Bucură-Te, mângâierea celor întristaţi; Bucură-Te, ajutătoarea celor ce sunt în nenorociri; Bucură-Te, vindecătoarea celor bolnavi; Bucură-Te, întăritoarea celor slăbănogi; Bucură-Te, slobozitoarea celor robiţi; Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

si  Condacul 1:

Alesei dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei celei ce ia în grabă aminte la rugăciunile celor smeriţi şi revarsă râuri de vindecări asupra credincioşilor de la icoana sa cea Sfânta, aducem cântare de mulţumire! Iară tu – Apărătoarea cea mult milostivă apleacă-te cu bună voinţă către glasurile noastre cele de laudă şi din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei ce strigăm spre tine: Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare – ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!

RUGACIUNE:

Prea Binecuvântată Stăpână, Pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul mai presus de fire, pentru mântuirea noastră şi Te-ai arătat ca o mare a darurilor Dumnezeieşti şi râu pururea curgător al minunilor şi reverşi bunătăţi celor ce cu credinţă aleargă către Tine! Cazând înaintea Chipului Tău cel Minunat, ne rugăm Ţie prea bună Maică a Iubitorului de oameni Stăpână! Revarsă asupra noastră milele Tale cele bogate şi grăbeşte a împlini rugăminţile noastre pe care le aducem Ţie Grabnică ajutătoare care ne sunt de folos, mângâiere şi mântuire pentru fiecare rânduindu-le. Cercetează cu harul Tău Prea Milostiva Stăpână pe robii Tai şi dăruieşte celor înviforaţi linişte, celor legaţi slobozire şi pe toţi mângâie, care sunt întristaţi de felurite necazuri! Izbăveşte, Prea Milostivă Stăpână, toate oraşele şi satele de foamete, de boli, de cutremur, de potop, de foc,de sabie, şi de orice altă nenorocire sau pedeapsă vremelnică sau veşnică, îndepărtând, prin îndrăzneala Ta de Maică, toată mânia lui Dumnezeu! Slobozeşte pe robii Tăi de slăbănogire sufleteasca, de tulburarea patimilor şi a căderilor în păcat, ca fără împiedicare, vieţuind în veacul acesta, întru toată bună cinstire a Ta, să ne învrednicim de vrednicile bunătăţi prin Harul şi iubirea de oameni ale Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, căruia să cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de Început al său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi-n vecii vecilor! Amin! +este%0Aasupra+noastr%C4%83%2C+%C5%9Fi+s%C4%83+ne+miluiasc%C4%83+pe+noi!%3C%2Fp%3E%0A%3C!–+%2Fwp%3Aparagraph+–%3E%0A%0A%3C!–+wp%3Aparagraph+–%3E%0A%3Cp%3EDoamne%0Amiluie%C5%9Fte!+(de+40+ori)%3C%2Fp%3E

Bagaje pentru călătorie lungă

Imagini pentru PLECARE IN CALATORIE

Dragilor,

cu darul lui Doamne, pornim astăzi în călătoria spre vindecare a Postului Mare.

Calea e lungă, greutăţile pe măsură.

Nu vă tulburaţi cu nimic, priviţi spre ţinta spre care am pornit.

Da. vor fi ispite şi ispitiri.

Ştim cine ni se împotriveşte şi de ce. Urâtorul de oameni şi ucigă-l Crucea nu va avea odihnă.

Ţinem Cărarea orice-ar fi!

Un pas greşit pe alături şi suntem înhăţaţi…

Avem însoţitor de nădejde. Îngerul nostru păzitor nu doarme niciodată.

Da. Cărăm o povară grea. Să căutăm să ne uşurăm de ea. S-o dăm lui Hristos.

Iată cum:

https://sfintiiarhangheli.ro/rugaciune-pentru-vindecarea-ranilor-produse-de-mostenirile-grele

Să mergem înainte! Să nu ne uităm înapoi pentru a nu ne împietri ca femeia lui Lot… de care aminteşte Canonul Mare…

La capătul călătoriei, ne aşteaptă Doamne, Care călătoreşte împreună cu noi.

Ne vom întâlni în Bucuria Învierii.

Când îţi va fi greu, să ştii că suntem mulţi pe aceeaşi Cale… , deşi pare că Tatăl te-a părăsit. Învierea e precedată de Răstignire…

Hristos a biruit moartea pentru noi. CuraJ!

îNDURĂ-TE SĂ-ŢI UŞUREZI POVARA PRIN LUCRAREA IERTĂRII.

IATĂ MULŢI AU FĂCUT-O DEJA:

https://sfintiiarhangheli.ro/sa-ne-vindecam-iertandMă bucur că sunt femeie

Astăzi, şi în toate zilele, cu darul lui Dumnezeu, mă bucur că sunt femeie şi mamă!

Mulţumesc Domnului pentru acest dar minunat!

Vă îmbrăţişez pe toate, dragile mele prietene femei şi mămici. Ne bucurăm împreună de darul măreţ de a fi chemate la viaţă femei.

Noi facem o diferenţă în lume. Noi creştem viitorul.

Dumnezeu să ne binecuvinteze lucrarea. Amin

Vă iubesc!

Vă dăruiesc cu drag cartea mea de suflet: Mă bucur că sunt femeie

O dăruiesc cu drag mamelor din lumea întreagă.

Familia mea s-a lărgit prin voi, dragile mele cititoare dragi!

Vă mulţimecs